Khác

Tài liệu khác:

- Ghi chú: với video youtube, bật chế độ HD để xem rõ hơn

1. Cách sửa css, viết thêm css khi tìm đoạn css không có trong quản trị: Xem video

2. Cách chia số sản phẩm trên 1 hàng ( 2,3,4,5 sản phẩm trên 1 hàng ):

- Video 1: Xem video

- Video 2: Xem video

 

3. Cách sắp xếp hình ảnh trong bài viết

- Mẫu: Xem web mẫu

- Hướng dẫn: Xem video

4. Cách chỉnh menu bớt khoản trống ( modul gộp: Menu top, menu trái,slidet ): Xem hướng dẫn

Địa chỉ

ZALO
FACEBOOK